Enkelhet och sociokratins fyra värderingar som bas för samlivet i Sonnweilers framtidsprojekt.

De värderingar som vi har valt för att forma vårt sätt att leva tillsammans i vårt samhälle har formulerats av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Vi har utgått från hans bok "Vier Werte, die Kinder ein Leben lang tragen", (1:a upplagan från 2012, utgiven av Gräfe und Unzer Verlag, München, ej översatt till svenska än). Där kan du läsa denna värdefulla information i sin helhet.

Jämlikhet = ett lyckat samspel mellan olika människor på lika villkor.

Jämlikhet innebär att man möts i ögonhöjd, dvs. att man accepterar den andra som en jämlik varelse och beter sig på motsvarande sätt.

Ett jämlikt förhållande mellan två personer bygger alltså på att man ser den andra personen och uppfattar de som en individuell personlighet, respekterar dess värdighet och integritet och tar hänsyn till dess önskemål och behov när man fattar beslut.

Principen om jämlikhet hjälper oss att vara välvilliga mot människor på deras eget sätt och att ta dem på allvar i deras livsmodell. På så sätt bidrar varje individs talanger och idéer till projektets framgång. Detta gäller både barn och vuxna.

Äkthet = att vara verklig och sannolik

Autenticitet beskriver förmågan att vara den person du verkligen är för att kunna uppfatta andra i deras unika karaktär. Ett äkta ja eller nej, långt ifrån de roller som till exempel uppfostran föreskriver, gör det möjligt att leva tillsammans där var och en kan utveckla sitt eget väsen. Detta gör det möjligt för individen att arbeta för samhällets bästa utan att förlora sig själv.

Integritet = att bevara sin egen personlighet

Varje person är en individ med egna behov. Att erkänna och uttrycka sina egna behov är därför det första steget mot att behandla andra människor med värdighet och tillgodose deras behov.

Integritet beskriver alltså utrymmet som en person behöver för att utvecklas, må bra och leva ett lyckligt liv. Här tar varenda en ansvar för att upprätthålla sina egna gränser och visar respekt för det utrymme som en annan person behöver för sin fria utveckling.

Ansvar = börjar hos var och en själv

Ansvar innebär först och främst att varje vuxen människa är ansvarig för vad de tänker, säger och gör. På grund av sin fria vilja fattar de beslut och är ansvariga för konsekvenserna av dessa beslut.

Detta personliga ansvar för våra handlingar, våra värderingar och därmed för våra egna liv utgör basen för det socialt ansvar som möjliggör en givande samhörighet i ett samhälle.

När vi lever tillsammans i vårt samhälle vill vi leva dessa ansvarsområden som grund för en god kvalitet på våra relationer och sedan även introducera barnen i vårt samhälle till detta ansvar steg för steg.

Principen om enkelhet

"Enkelhet är principen att endast ett fåtal faktorer bidrar till att ett tillstånd uppstår eller existerar. Samspelet mellan dessa faktorer beskrivs endast av ett fåtal regler. Enkelhet är alltså motsatsen till komplexitet." (fritt anpassat från Wikipedia)

Vad angår vårt projekt innebär enkelhet att vi strävar efter en platt organisationsstruktur och korta beslutsprocesser för att alltid kunna agera och för att samla kompetensen. Vi uppnår detta genom att fatta alla nödvändiga beslut i grundarkretsen. Endast om projektets tillväxt kräver det grundas ytterligare organisatoriska kretsar.

Grundarkretsens arbete organiseras effektivt genom att arbetsgrupper bildas av grundarkretsens kvalificerade medlemmar. Dessa arbetsgrupper arbetar självständigt med vissa aspekter av projektet (t.ex. expansion, marknadsföring, uthyrning, ekonomi osv.). Arbetsgrupperna kompletteras av externa experter. Arbetsgrupperna rapporterar regelbundet om hur deras arbete fortskrider vid grundarkretsens möten.